Heeft hij de liefde niet, hij zal niets zijn

Jantine Veenhof, predikant in de Lichtbron in Wateringen

Al sprak de koning de talen van alle mensen en die van de engelen – had hij de liefde niet, hij zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.

Al had de koning de gave om te profeteren en doorgrondde hij alle geheimen, al bezat hij alle kennis en had hij het geloof dat bergen kan verplaatsen – had hij de liefde niet, hij zou niets zijn. Al verkocht de koning al zijn bezittingen omdat hij voedsel aan de armen wilde geven, al gaf hij zijn lichaam prijs en kon hij daar trots op zijn – had hij de liefde niet, het zou hem niet baten.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

Veel Nederlanders kunnen heel gemakkelijk verwoorden hoe hun ideale vorst eruit ziet. Belangrijke waarden als rechtvaardigheid en solidariteit worden genoemd en dit alles wordt omlijst met een vlotte babbel. Toch spreekt Paulus, de man die zich in zijn zwakheid het sterkste voelde, vooral over liefde. Niks geen vlotte babbel, het gaat hem vooral om de liefde. Want de liefde verdraagt, de liefde hoopt op alles en de liefde volhardt in alles. Onze nieuwe koning heeft vooral heel veel liefde nodig. Was het niet Jezus die het uitschot van de samenleving opzocht en vanuit liefde Zacheüs uit zijn boom liet komen? Was het niet Jezus die vanuit liefde de kinderen in zijn armen sloot en hen als voorbeeld nam? Was het niet Jezus die vanuit liefde zichzelf gaf aan het kruis en op Paasmorgen de huilende Maria verblijdde met zijn opstanding? Een echte koning regeert niet voor zichzelf, maar vanuit liefde voor de ander. Kijkt met liefdevolle ogen naar zijn volk en naar de samenleving. Op zoek naar een Zacheüs, naar de Maria’s en de kinderen die ernaar verlangen geliefd en begrepen te worden. Die ernaar verlangen gecorrigeerd en geconfronteerd te worden om te leven als mensen zoals ze bedoeld zijn in Gods ogen.

God gaf de wereld zijn eniggeboren Zoon Jezus vanuit liefde. Hij liet zien dat koningschap begint bij de ander, door zichzelf volledig te geven, zijn ego volledig los te laten en onbaatzuchtig lief te hebben. Hij liet zien dat de liefde van God de mens geeft, wat mensen zichzelf niet kunnen geven. Hij liet zien dat de liefde alles verdraagt, alles hoopt en in alles volhardt.

Laten wij de nieuwe koning en koningin ontvangen met deze liefde en bidden dat zij vanuit de liefde van God deze taak mogen vervullen. Want al spreekt de koning de taal van alle mensen, doorgrondt hij alle geheimen en bezit hij alle kennis, heeft hij de liefde niet, hij zou niets zijn. De liefde is geduldig en vol goedheid. Alles verdraagt ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.